ITEA3 ASSUME FindOut

Diarienummer 2015-02435
Koordinator FindOut Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Övergripande syftet med delaktigheten i ASSUME har varit att tillhandahålla bättre stöd för utveckling av inbyggd mjukvara. FindOuts del i projektet har fokuserat på interoperabilitet mellan utvecklingsverktyg, där vi har visat att man baserat på standardiserad teknik (Semantic Web/LinkedData) kan bygga applikationer som konsumerar länkad data från olika källor. FindOut har även visat på affärspotentialen att som SME-bolag engagera sig inom detta område, genom att redan under projektets gång starta ett kommersiellt projekt.

Resultat och förväntade effekter

FindOut har visat att man baserat på standardiserad teknik (semantic web/LinkedData) kan bygga applikationer som konsumerar länkad data från olika källor.Vi har baserat på Scanias use case inte bara demonstrerat utan även i ett efterföljande kommersiellt projekt implementerat en applikation som ger arkitekter och utvecklare en dynamisk visuell beskrivning av komplexa arkitekturella systemsamband, vilket ökar förståelsen för systemet i helhet och bidrar till en effektivare utveckling av inbyggd mjukvara. Vi anser därmed att den förväntade effekten blivit uppnådd.

Upplägg och genomförande

Konsortiet KTH-Scania-FindOut har varit väldigt framgångsrikt. KTH har stått för en kompetensmässig bas inom området Linked Data och bistått FindOut med expertis. Scania har haft ett tydligt use case i en för fordonsindustrin viktig frågeställning som därmed fått mycket uppmärksamhet. FindOut har kunnat omsätta sina erfarenheter kring visualisering av verksamhetsinformation i en ny domän. Projektet har genomförts i snabb takt och med hög effektivitet, och det framkom redan i ett tidigt skede att potentialen var mycket lovande för ett kommersiellt implementeringsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.