INCODE Information and Competence on demand

Diarienummer
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 3 788 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram konkreta resultat om hur AR, VR och Smart Sounds kan användas för att möta processindustrins krav på effektivitet, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. De tre fallstudierna har varit informationsöverföring med hjälp av Smart Sounds på ett pappersbruk, hur utbildning och förberedande arbete kan utformas med hjälp av VR-teknik på en produktionsenhet som gör gipsplattor samt vilka konsekvenser fjärrservice med AR-teknik får på arbetsmiljö, kunskapsöverföring och utnyttjande av expertkunskap.

Resultat och förväntade effekter

INCODE har tagit fram prototyper och testat dessa i en industriell miljö. Informationsöverföringen i kontrollrum har förbättrat arbetsmiljön för operatörer genom att situationsanpassa ljus- och ljudsignaler. Förbättringen har verifierats genom enkäter. Utbildning genom VR-miljö gör att den kan utföras i en säker miljö utan fara för operatör och utrustning. Utrustning och handgrepp som ska göras har efterliknats med programvara som används inom spelindustrin. För fjärrservice med AR-teknik har vi kartlagt fördelar och utmaningar genom tester i produktionsliknande miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre överlappande etapper vilket gett oss möjlighet till att anpassa aktiviteter baserat på de kunskaper vi fått i projektet. Varje etapp har avslutas med en milstolpe där varje arbetspaket har haft leveranser som motsvarar målen för etapperna. Den första etappen samlade in behov vilka analyserades och ledde till förslag till lösningar. Etapp två omfattade implementering, integration och tester av de tre case-lösningarna. Den tredje och avslutande etappen innehöll validering av resultaten genom tester och enkäter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02432

Statistik för sidan