IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 999 106 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla ett koncept som integrerar utveckling av teknologi, kompetens och verksamhet. Det kommer att vara användbart både för processindustrier samt deras lösningsleverantörer. Projektet har utvecklat ett koncept och en demonstrator som utgår från antagandet att innovation och utveckling förutsätter lärande. Därför måste konceptet utgöra en slags lärmiljö som integrerar en avancerad simulation och funktioner som stödjer lärande i den större sociokulturella kontext en organisation utgör. Se bifogad slutrapport för en utförligare beskrivning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Projektrapporter och annan projektdokumentation. Demonstrator som visualiserar hur teknik-, kompetens- och verksamhetsutveckling kan integreras. Seminarier, workshops och möten med deltagande företag. Beskrivningar av betydelsefulla FUI-utmaningar. Under projektet insåg vi att de riktlinjer vi tänkt utveckla skulle bli bättre om vi om vi hade haft möjlighet att testa konceptet i en verksamhet. Därför utvecklades inte dessa. Effekter: Kompetensutveckling. Inspiration/vägledning för företag/forskare. Förstärkning av PiiA som innovationsområde.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit organiserat i 4 aktiviteter: (1) Projektledning, (2) Verksamhetsutveckling: Koncept och teknikstöd, (3) Kompetensutveckling: Koncept och teknikstöd, (4) Metoder och teknikstöd för integrerad kompetens- och verksamhetsutveckling. Varje aktivitet har haft en delprojektledare och en strikt tidsplan. Projektet har genomförts enligt plan. Den enda större förändringen var att starten av projektet försenades på grund av en olycka som ledde till sjukskrivning för en nyckelperson. Detta korrigerades genom att slutdatum flyttades fram från 30/6 till 31/8 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05293

Statistik för sidan