Hero-m 2 Innovation

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 35 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Syfte och mål är att utveckla teoretiska verktyg och kompetens för snabb, intelligent och kostnadseffektiv materialutveckling tillsammans med svensk industri. Kontinuerlig forskning och vetenskapliga genombrott används för att designa material från atomär nivå till färdig produkt. Förbättringar av material bidrar till teknologi- och processutveckling och på så sätt till ett hållbart samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Metoder baserade på ett hierarkisk tillvägagångssätt i enlighet med MGI och ICME, implementeras i materialdesign i industrin. På lång sikt leder detta till att målet för MGI uppnås genom att tiden för utveckling av nya material sänks från 10-20 år till 3-4 år. Gapet mellan ab initio och empiriska och semi empiriska metoder har överbryggts. Termodynamiska och kinetiska egenskaper för relevanta legeringar erhållna genom att kombinera ab initio och fenomenologiska metoder är tillgängliga. Modeller för att förutsäga vissa mekaniska egenskaper från mikrostruktur är tillgängliga.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen omfattar frågeställningar av grundläggande karaktär av strategiskt värde såväl som frågeställningar av mer tillämpad karaktär. Även om tyngdpunkten ligger på nya teoretiska verktyg spelar experimentell verifiering och mätningar en avgörande roll. Forskningen som bedrivs bygger på utmärkt och världsledande vetenskap fokuserad på de industriella parternas krav på användbara resultat. Forskningen bedrivs i materialdesignprojekt och projekt av generisk karaktär, båda med akademiskt och industriellt deltagande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.