Förstudie: Förbättring av stålets skärbarhet genom en optimering av inneslutningskarakteristik (MACHINOPT-P)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 944 141 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utvärdera huruvida det är möjligt att modifiera stål via avancerad metallurgi för skärbarhetsförbättringar samt att säkerställa skärteknisk testmetodik för att kunna särskilja mellan olika högrena stål. I och med att syftet och målen har uppfyllts samt att projektet som löpt varit en förstudie så skickades en ansökan in till VINNOVA angående ett fullskalaprojekt inom en kombinerad utlysning mellan de strategiska innovationsprogrammen Lättviktoch Metalliska Material som stängde i september 2014. Detta projektförslag beviljades och projektet är nu igång.

Resultat och förväntade effekter

Ett lyckat samarbete mellan ledande aktörer inom svensk stål- och verkstadsindustri har etablerats under projektets gång. Projektet har resulterat i ökad medvetenhet hos företagen om den potential som finns att skärbarhetsförbättra högpresterande stål. Dessutom har en metallurgisk väg framåt föreslagits för hur nya stålprodukter med kombinerad prestationsegenskap kan tillverkas. Detta kräver dock ett projekt i full skala. Denna typ av forskning kommer i längden leda till en ökad konkurrensförmåga för den svenska stålindustrin.

Upplägg och genomförande

Denna förstudie har genomförts via 3 arbetspaket: (1) Litteraturstudie, (2) Metodutveckling - skärbarhetstester samt analys och (3) Slutlig bedömning av projektets resultat som utmynnat i en summerande rapport. Att angripa en förstudie genom en litteraturstudie samt ett arbete kring metodutveckling som syftar till att utvärdera att det som är tänkt att testas faktiskt kan testas (mätbart), känns nödvändigt och bra. Därför anses projektets upplägg och genomförande vara väl tilltänkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03290

Statistik för sidan