Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling

Diarienummer 2016-02529
Koordinator Region Skåne - Hematologi, Onkologi och stråldningsfysik
Bidrag från Vinnova 972 600 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Syfte och mål

I strålbehandling pågår en dramatisk förändring genom att magnetisk resonans tomografi (MRT, MR-kamera) blir en allt viktigare komponent i behandlingens alla steg. MRT ger en mycket tydligare avbildning av tumörens utbredning än datortomografi (CT). En begränsning med MRT är dock att den inte ger information om strålningens attenuering i vävnaden, som CT gör. Den är viktigt för att korrekt beräkna stråldosen för behandlingen. Syftet med projektet är att med hjälp av en ny produkt (MRIplanner) från Spectronic Medical utesluta CT och implementera ett flöde som enbart bygger på MRT.

Förväntade effekter och resultat

Med MRT-baserad dosplanering blir strådosen noggrannare med mindre manuellt arbete och säkrare bildregistrering. Det ger ökad precision med minskade bieffekter som följd. Det ger också ett effektivare vårdflöde med potentiella besparingar. Detta blir första gången i världen som någon genomför ett projekt med en kommersiell lösning. Eftersom detta är ett unikt projekt är behovet av utbildning stort. Parallellt med att vi arbetar med implementeringen kommer vi att bygga upp ett utbildnings- och träningspaket, som kan erbjudas till andra sjukhus i Sverige och utomlands.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har två delar. På sjukhus kommer den praktiska implementeringen att genomföras. En patientstudie utgör grunden för detta. Parallellt bygger den andra parten, universitetet upp ett utbildningspaket. Projektet är därför uppdelat i ett antal arbetspaket som bygger den nödvändiga strukturen och styrningen. En klinisk referensgrupp bildas också som består av ett multidisciplinärt team. Den ska säkerställa att produkten kan användas på ett sätt som i förlängningen kan fungera i klinisk rutin samt provköra utbildningsmaterialet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.