Digital marknadsplats för person- och godstransporter i storstad och glesbygd

Diarienummer 2018-00332
Koordinator HEROES OF BRAND AND BUSINESS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Omvandlingskraften hos digitala plattformar som kombineras med nya affärsmodeller och individualiserade användarrelationer har ännu inte revolutionerat transportsektorn. Det är en sådan institutionell innovation som detta projekt önskar främja, ett omvälvande paradigmskifte även efter internationella mått, med en marknadsplats i form av en digital, multimodal plattform för proaktiv, koordinerad information, prissättning och andra incitament för lokala transportsektorers bastjänster: plats på gator, vägar, p-platser och i den lokala kollektivtrafiken.

Förväntade effekter och resultat

En digital plattform som fungerar som gemensam transaktionsyta för alla lokala transporter, en marknadsplats för person- och godstransporter och ett öppet ekosystem för samverkan och saminnovation mellan offentlig verksamhet, användare och näringsliv. Sättet att tänka transporter som tjänster, inte som fordon, och olika transportslag vinner spridning. Detta bidrar till den process som startat med potential att i grunden ställa om lokala transportsystem så att de kan förbättra användarnas situation, effektivisera infrastrukturen, stödja samhälleliga mål som Agenda 2030.

Planerat upplägg och genomförande

Via initiativets Kommunikativa Målbild och Effektlogik, där vi bland annat kartlagt våra målgrupper, skall vi ta fram en strategisk kommunikativ projektplan och omgående påbörja opinionsbildning och dialog kring vårt initiativ, där bla. en hemsida skall skapas för löpande kommunikation om progress med intressenter. Parallellt med detta börjar vi samskapa en visualisering/prototyp av vår innovation i syfte att öka förståelsen, pröva och utveckla vår ide med Norrbotten och eventuellt stortstad. Vårt fokus är att skapa ett slagkraftigt konsortium till Steg 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.