DiaGuide 2 - Metodik och verktyg för modellbaserad guidad fjärr- och verkstadsdiagnostik

Diarienummer 2014-03942
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Vehicle Service Information
Bidrag från Vinnova 13 672 241 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2014-02954-en

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt påvisat möjligheterna att använda guidad felsökning för tunga fordon. Primärt har detta visats genom konstruktionen av en demonstrator samt appliceringen av densamma på olika delsystem. Utvärdering har skett genom att jämföra med andra existerande metoder. Forskningsfronten har flyttats framåt både inom den grundläggande teorin för guidad felsökning samt inom tjänstedesign och informationshantering av konstruktionsdata.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att höja den tekniska mognadsgraden för produktutveckling av felsökningsmetodik. Vidare har projektet bidragit till att stärka området tjänstedesign. De akademiska och den institutionella partnern har stärkt sina positioner inom sina respektive områden. Den industriella parten har uppnått en kunskapsnivå där en kommersialisering av konceptet guidad felsökning för tunga fordon har startats. En fungerande demonstratormiljö har levererats och förevisats både vid live-demon och i publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits genom ett antal olika arbetspaket som leddes av delpaketsledare. En gång per kvartal har ledningsgruppen träffats samt arbetsgruppen genomfört seminarium för att samsynka de olika paketens arbeten. Större demon har genomförts årsvis där de olika resultaten har sammanlänkats i en fungerade demonstrator. I projektet har olika discipliner bidragit där t.ex. tjänstedesign som arbetar med övergripande frågor om hur tjänsten guidad felsökning ska fungera samverkat med algoritm-utvecklingen för att ge mer relevanta och vetenskapligt underbyggda resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.