Designa smarta mobilitetstjänster för den smarta staden med människan i centrum

Diarienummer 2018-02088
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 038 668 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har som mål att skapa en mångdisciplinär metod för att undersöka hur smarta mobilitetstjänster kan bli en del av framtida pendling och vad det innebär för nya kombinationer av transportmedel i relation till kommande delningsekonomier. En målsättning är därmed att öka medvetenhet om hur AV(Automated Vehicles) och MaaS (Mobility as a Service) kan vara en del av hållbar livsstil. Projektet syftar till att visa hur den föreslagna ansatsen kan ge designriktlinjer för mobilitietstjänster och planeringsverktyg för framtida stadsdelar som bygger på en kombination av AV och MaaS.

Förväntade effekter och resultat

Det föreslagna projektet är utformat som ett pilotprojekt för att skräddarsy en metod som kombinerar experimentell testmetodik av AD-teknologier, design av intelligenta tjänster samt strategisk stadsplanering, med etnografisk forskning. Genom att samla olika aktörer såsom teknikutvecklare/designers, stadsplanerare, medborgare och etnografiska forskare skapas en designantropologisk forskningsansats till teknikutveckling och design för framtida projekt och visa hur stadsplanering och teknikutveckling kan dra nytta av användarcentrerad tjänstedesign.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget består av rad gemensamma workshopar där projektets olika intressenter möts och arbetar fram gemensamma idéer på projektets tema. Inför workshoparna görs experiment och etnografisk forskning som sedan ligger till grund för att söka lösningar för framtida stadsplanering. Detta blir i sin tur utgångspunkt för designriktlinjer och idéer för utveckling av mobilitetstjänster.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.