Den framtida metallindustrin´ Förstudie avseende ett tvärvetenskapligt forskningsprogram

Diarienummer 2013-05281
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-01201-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram underlag för att starta en tvärvetenskaplig forskarskola för metallindustrin. Detta har lyckats väl: Det finns en övergripande frågeställning, nio forskningsbara frågor, engagerade företag och engagerade forskare som är redo att inleda arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Den direkta effekten av förstudien är att en tvärvetenskaplig satsning kan komma till stånd. Effekten i nästa steg är att metallindustrin kommer att vara bättre förberedda på lednings- och organisatoriska förändringar som följer av den kommande digitaliseringen av arbetslivet och ha ett antal verktyg framme för att hantera dessa förändringar.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts genom samtal mellan projektutförarna och en lång rad representanter för företag och akademi, antingen i enskilda möten eller workshops. Samtalen har efter hand sammanfattats i promemorior som diskuterats inom styrgruppen, varpå frågeställningarna har förfinats och en ny rad intervjuer och workshops har vidtagits. Detta har lett till ett slutdokument som har såväl företagens som akademins stöd inför det fortsatta arbetet med att få satsningen till stånd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.