Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CREATE Comprehensive REAlistic Transportation system Emulation

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 499 993 kronor
Projektets löptid februari 2020 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning FFI - Styrelse initierade projekt
Slutrapport 2019-05950sv.pdf (pdf, 464 kB)

Syfte och mål

Förstudien CREATE syftade till att etablera konsortium och bereda underlag för en ansökan om ett forsknings- och innovationsprojekt (FoI) kring en samarbetsplatform för transportsystemsimulering med målet att bättre stödja systemnivåanalyser, genom att skapa tekniska och kollaborativa mekanismer för att bl.a möjliggöra co-creation av data, modeller och simuleringsscenarion, samt mekanismer för att hålla dessa uppdaterade och fortsatt relevanta och (åter)användbara. Pga yttre omständigheter är ansökan inte färdigställd men förväntas slutföras under hösten 2020

Resultat och förväntade effekter

Pga Corona är ansökan under utarbetande dock med ett tydligt innehåll definierat; projektstruktur och arbetspaket. Projektet har etablerat ett konsortium där deltagarna hittat starka egna intressen att delta i en FoI-ansökan. Effekten av förstudien är tydlig i att det skapats ett samförstånd kring behovet av en oberoende öppen samarbetsplatform för transportsystemsimulering, och vad en sådan platform bör innehålla. Detta har skapat incitamenten att färdigställa ansökan trots att projekttiden för förstudien formellt löpt ut

Upplägg och genomförande

Projektupplägget planerades att huvudsakligen utgöras av arbetsmöten för att skapa samförstånd kring kraven på en öppen samarbetsplatform och gemensamt snäva in omfattningen på ansökan till nästa projektfas. Pga Corona fick metodiken hastigt bytas mot intervjuer utförda av en kärngrupp, vilket skapade merarbete pga utmananingarna att jämka ihop och analyser intervjuresultaten. Utöver de enskilda intervjuerna har löpande veckovisa avstämningsmöten hållits inom kärngruppen (vilka fortsätter) och regelbunda informationsmöten med hela konsortiet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 december 2021

Diarienummer 2019-05950

Statistik för sidan