Cirkulära förpackningslösningar för medicintekniska produkter

Diarienummer 2018-03802
Koordinator DENTSPLY IH AB - Wellspect HealthCare
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet syftar till att pröva förutsättningarna för att skapa cirkulära flöden av förpackningar för vårdprodukter. Målet med projektet är en tydlig bild av förutsättningarna och potential för ökad användning av flergångsförpackningar för medicintekniska produkter samt ett system för insamling, rekonditionering, validering och återanvändning av förpackningar. Baserat på resultaten avses en första kategori av förpackningar identifieras och en potentiell systemlösning för dessa föreslås.

Förväntade effekter och resultat

Ett förväntat resultat av projektet är ett förslag till systemlösning och färdplan för utveckling och införande av flergångsförpackningar för produkter till vården och brukare i hemmet. En potentiell, långsiktig effekt av projektet är mer miljömässigt hållbara medicintekniska produkter och vårdsektor genom återanvändning av förpackningar.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet kommer möjligheter och hinder för övergång till flergångsförpackningar för medicintekniska produkter kartläggas. Vidare kommer möjliga förpackningslösningar och tillhörande cirkulationssystem för flergångsanvändning identifieras. Slutligen avses systemlösningar som innefattar möjlig förpackningsutformning, kunderbjudande och retursystem utvärderas och en färdplan för nästa steg framtas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.