Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler

Diarienummer 2016-02394
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 786 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Målet för projektet är en biobaserad ljudabsorbent som är godkänd att montera i tak och som kan ersätta dagens mineralbaserade material. För detta krävs det att produkten har ett godkänt och miljöriktigt flamskydd, detta utvecklas i projektet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att öka utbudet av biobaserade produkter tillgängliga i offentligt finansierad verksamhet och till en hållbar samhällsutveckling genom användning av råvara från svenska areella näringar i kombination med textilt avfallsmaterial. Projektet visar på möjligheter att utnyttja avfallsmaterial och biomaterial som resurs och hur man genom att tänka tvärsektoriellt kan öppna helt nya värdeflöden för material samt genom att blanda material kan uppgradera samtliga ingående råvaror till en högvärdig slutprodukt med stor flexibilitet i materialegenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar på TRL 4-5 och avsikten är att demonstrera prototyper i en verklig tillämpningsmiljö vilket motsvarar TRL 7. Produkten kommer att kunna lanseras nationellt och globalt både inom offentlig och privat sektor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.