Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biobaserad granulat för 3D-printing

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

I Projektet var målsättningen att Swerea SICOMP, BLB industries och Sveaskog skulle jobba för att minska oljeberoendet, bidra till införandet av bioekonomi och att öka värdet för råvaruströmmar som idag har ett lågt värde, exempelvis sågspån och grot. Detta skulle ske genom att utveckla biobaserade granulat, blandningar av plast och biofibrer, lämplig för 3D-printing (3DP) av emballage. Projektet adresserade därmed värdekedjan bioråvara-granulattillverkning-3DP-emballage. Samtliga partners är nöjda med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Hypotesprövningen har visat att det är möjligt att 3D-printa emballage med dessa material. Kunskap om vilka parametrar som kan optimeras har gett en bra grund för framtida projekt. Förstudien visade också att det är en kostnadsbesparing att använda biomaterialen (speciellt grot) vilket också kan ge ett ökat värde för groten. Två prototyper har tillverkats med materialet och konsortiet har utvidgats. Förstudien har alltså visat att det finns en marknad för dessa biobaserade material vilket skulle stärka industrin och kunna leda till nya start-up företag.

Upplägg och genomförande

Projektets mål var att anpassa lågvärda råvaror som sågspån och grot (grenar och toppar) så att de blir lämpliga för att blandas med termoplaster. Pellets med olika mängd biomassa och plast tillverkades hos Swerea SICOMP. De tillverkade granulaten skickades till BLB Industries, som utvärderade dess egenskaperna i deras unika 3DP. Två prototyper av lämpliga demonstranter tillverkades och utvärderades och användes för marknadsföringsändamål mot industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03195

Statistik för sidan