Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beslutsstöd för sjukvården - med stöd att utmana åldersrelaterade normer

Diarienummer
Koordinator HEALTH SOLUTIONS SVENSKA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet; att genom normkreativ innovation, identifiera problem, utveckla innovativa koncept som löser dessa problem och testa en prototyp som ska ge framförallt unga vuxna cancerpatienter ökad hälsa och välbefinnande och därmed vården ett mer värdegenererande verktyg och Health Solutions ökad konkurrenskraft, har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Följande normbrytande designkoncept och prototyper har tagits fram: 1. Visualisering av patientens väg genom vården - ger patienten bättre kunskap och kontroll över vårdförloppet och minskad oro. 2. Chatbot som ger kunskap och informerar om sexualitet och fertilitet och andra viktiga saker vid cancerdiagnos - on demand och på den cancerdrabbades villkor. 3. Koncept för förenklad kommunikation med vården, uppföljning av symptom och livskvalitet digitalt - tar bort en del av oron och upplevelsen av att vara projektledare för sin vård, samt har i forskning visat ge ökad överlevnad.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt Design Thinking process Unga vuxna cancerdrabbades behov sammanställdes genom enkätundersökning bland Ung Cancers medlemmar och djupintervjuer med drabbade. Intervjuer genomfördes även med vården. Områden identifierades där gruppen unga vuxnas behov inte tillgodoses och där vården därmed inte kan anses jämlik. Resultaten från en idégeneeringsworkshop prioriterades. Designskisser och prototyper togs fram och målgruppstestades med unga cancerdrabbade och därefter med kontaktsjuksköterska och läkare med mycket positiva resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02173

Statistik för sidan