Analys och modellering av processvariablers och deras samspels inverkan på malresultat vid tillverkning av papper

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 405 112 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Ett av två planerade fabriksförsök genomfördes för att validera de lovande resultaten från förstudien. Kopplingen mellan fiber- och pappersegenskaper har analyserats och resultatet tyder på att mer dataunderlag behövs för att fortsätta studera processdynamiken i maloperationen. På grund av detta och avhopp inom projektgruppen så togs beslutet att avsluta projektet i förtid. Metoden visar potential men behöver ett betydligt mer omfattande dataunderlag för att valideras.

Resultat och förväntade effekter

Analysen av fabriksförsöket visar att det finns en stark koppling mellan mätbara fiberegenskaper och nyckelegenskaper hos framtagna provark. De framtagna modellerna är dock begränsade av att dataunderlaget är relativt litet. Analysen visar att betydligt större försök behövs för att nå förväntade resultat. Sammantaget gjordes bedömningen att detta är möjligt, men inte inom ramarna för aktuellt projekt med återstående parter i projektet. Metodiken och resultaten har beskrivits i detalj i en intern rapport, som ett potentiellt underlag för framtida forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet syftade genomföra två fabriksförsök samt att ta fram verktyg som kan användas vid optimering och styrning av malningen. En utbildningsinsats var tänkt att ingå, för att säkerställa att deltagande parter skulle ta resultaten vidare efter projektet. Det första av fabriksförsöken genomfördes. Multivariata modeller togs fram som kopplade fiberegenskaper till nyckelegenskaper hos de papperskvaliteter som studerades. Utifrån fiberdata går det att modellera egenskaperna väl, men försöksplaneringen är komplicerad och att omfattande arbete krävs för att ta detta vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02415

Statistik för sidan