Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av FLUD - FLygtekniskt Utvecklings- & Demonstrationsprogram

Evaluation of the Swedish development and demonstration programme in aeronautics

Bokomslag Utvärdering av FLUD - FLygtekniskt Utvecklings- & Demonstrationsprogram
Utgiven
2010-november
Serienummer
VR 2010:20
Utgivare
Vinnova
Författare
Tomas Åström - Faugert & Co Utvärdering AB & Anders Blom - FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
ISBN
978-91-86517-26-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
76

Flygtekniskt utvecklings- och demonstrationsprogram (FLUD) är resultatet av ett regeringsuppdrag till Vinnova och Rymdstyrelsen med ursprung i branschstrategin Flyg- och rymdindustrin – en del av Innovativa Sverige från 2005. Programmet syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till utveckling och demonstration av ny teknologi och produktionsteknik. FLUD stödjer endast projekt som har direkt koppling till svenska företags deltagande i internationella civila demonstratorprogram, främst Clean Sky-initiativet inom EUs sjunde ramprogram. FLUD pågår 2006–2010 och har en offentlig budget om 107 miljoner kronor. Volvo Aero Corporation (VAC) och Saab bedriver i programmet varsitt projekt, med flera delprojekt, som av respektive företag medfinansieras med minst lika stor insats som de offentliga anslagen.

Det övergripande ändamålet med denna utvärdering, vilken genomförts under perioden april–september 2010, är att skapa underlag för bedömning av om FLUDs syfte och effektmål kan förväntas uppnås och huruvida programmets konstruktion är ändamålsenlig. Datainsamlingen har bestått av litteraturstudier, finansieringsanalys, företagsbesök, intervjuer, självvärderingsenkät och ett tolkningsseminarium.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan