Utvärdering av FLUD - FLygtekniskt Utvecklings- & Demonstrationsprogram

Evaluation of the Swedish development and demonstration programme in aeronautics

Utgiven
2010-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:20
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-26-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
76
Författare
Tomas Åström - Faugert & Co Utvärdering AB & Anders Blom - FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-03759
Ämne
Transport

Flygtekniskt utvecklings- och demonstrationsprogram (FLUD) är resultatet av ett regeringsuppdrag till Vinnova och Rymdstyrelsen med ursprung i branschstrategin Flyg- och rymdindustrin – en del av Innovativa Sverige från 2005. Programmet syftar till att stärka den svenska flygindustrins internationella konkurrenskraft genom stöd till utveckling och demonstration av ny teknologi och produktionsteknik. FLUD stödjer endast projekt som har direkt koppling till svenska företags deltagande i internationella civila demonstratorprogram, främst Clean Sky-initiativet inom EUs sjunde ramprogram. FLUD pågår 2006–2010 och har en offentlig budget om 107 miljoner kronor. Volvo Aero Corporation (VAC) och Saab bedriver i programmet varsitt projekt, med flera delprojekt, som av respektive företag medfinansieras med minst lika stor insats som de offentliga anslagen.

Det övergripande ändamålet med denna utvärdering, vilken genomförts under perioden april–september 2010, är att skapa underlag för bedömning av om FLUDs syfte och effektmål kan förväntas uppnås och huruvida programmets konstruktion är ändamålsenlig. Datainsamlingen har bestått av litteraturstudier, finansieringsanalys, företagsbesök, intervjuer, självvärderingsenkät och ett tolkningsseminarium.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (732 kB)