Utgiven
2014-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2014:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-17-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
86
Författare
T Eriksson, K Roback, M Lundqvist, LÅ Levin & P Carlsson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av Vinnovas verksamhet på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvecklingen av innovationssystem. Vinnova genomför årligen minst två effektanalyser av myndighetens insatser.

Med effektanalyser som grund kan innovationspolitiken utvecklas. För Vinnovas del är huvudsyftet att utveckla de egna satsningarna ifråga om effekter och effektivitet, baserat på ett kontinuerligt lärande från tidigare satsningar. En förutsättning för sådant lärande är att effektanalyserna tar ett långsiktigt och brett perspektiv på de insatser som analyseras. Vad som är det mest relevanta tidsperspektivet och den lämpligaste områdesavgränsningen beror på den typ av policyinsatser som ska analyseras.

Denna effektanalys adresserar Vinnovas program ”Innovationer för framtidens hälsa”. Programmet syftar till att nyttiggöra svensk livsvetenskaplig forskning och innovation i form av produkter, tjänster och processer. Effektanalysen avser 19 avslutade projekt från den första utlysningen inom programmet som genomfördes år 2008. Projekten täcker områdena diagnostik, läkemedel, hälsobefrämjande livsmedel, bioteknik samt medicinsk teknik.