Utgiven
2015-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2015:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-32-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
130
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

Investeringar i forskning, utveckling och innovation är avgörande för hållbar tillväxt, för att möta samhällsutmaningar och för långsiktigt jobbskapande. Framväxt av nya innovationsbaserade företag och innovation i befintliga små företag är en viktig del i innovationssystems utvecklingskraft. De FoU- och innovationsprocesser som äger rum i denna företagsdynamik driver på förnyelsen av näringslivets värdeskapande.

Vinnovas FoU-program för SMF - små och medelstora företag syftar till att bidra till stärkt FoU och innovation i SMF. FoU-investeringarna samspelar med och påverkas emellertid av många andra faktorer i ekonomi och samhälle på komplicerade och ömsesidigt beroende sätt, samtidigt som effekter av investeringar i FoU och innovation på tillväxt och samhällsnytta vanligtvis materialiseras först flera år efter gjorda investeringar.

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera effekter av och förstå effektmekanismer i Vinnovas verksamhet. Det är en nödvändig del i Vinnovas verksamhetsutveckling.

Huvudsyftet med denna rapport är att formulera ett metodologiskt ramverk för uppföljningar och analyser av effekter och effektmekanismer i Vinnovas specifika FoU-program för SMF, det vill säga Innovationsprojekt i företag, tidigare Vinnu och Forska&Väx.

För att effektanalyser ska kunna ge bra underlag för policylärande och för Vinnovas verksamhetsutveckling så måste de adressera fyra huvudfrågeställningar och metoderna i effektanalyser måste utformas med detta fokus. Dessa huvudfrågeställningar är:

  • Vilka effekter kan observeras och vilka förväntade effekter kan inte observeras?
  • När har olika effekter uppstått och hur hänger olika effekter ihop tidsmässigt?
  • Hur har dessa effekter uppstått eller varför har de inte uppstått som förväntat?
  • Vem tillgodogör sig effekter och spridningseffekter till andra aktörer?