Zero Emissions of oily water in the Baltic Sea

Diarienummer 2013-05103
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet Lysekil
Bidrag från Vinnova 2 696 949 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att utveckla en tilläggsmodul till ett existerande system för länsvattenrening på fartyg. Detta har gjorts och modulen har testats i verkstadsmiljö med goda resultat. Vattnet blir mycket rent och tekniken närmar sig ett ´Zero Emission to the Baltic Sea (ZEB)´-scenario. Vidare avsågs att beskriva och analysera länsvattenutsläpp från fartyg till Östersjön och deras effekter. Detta syfte har uppfyllts och de sammanlagda utsläppen av föroreningar till Östersjön under ett år har uppskattats med geografisk och tidsmässig fördelning. Miljöriskerna har bedömts.

Resultat och förväntade effekter

Miljöriskerna i Östersjön iom fartygs utsläpp av olja med länsvatten bedöms vara låga om de regler som finns om oljehalt i vattnet följs. Fartygen förutsätts då ha fungerande reningssystem. Utsläppen av olja med länsvatten till Östersjön har beräknats till mindre än 10 ton/år med nuvarande fartygstrafik. Då andra ämnen i länsvattnet än olja har ekologisk påverkan kan fortsatta studier inom området komma att få påverkan på policies. Ytterligare rening av länsvatten skulle kunna vara intressant i mycket känsliga områden, med återanvändning av renat vatten ombord som teknisk lösning.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetspaket (AP) har varit tydligt länkade till varandra. Två AP har hanterat de övergripande miljöanalyserna och varit slutliga mottagare av resultaten från övriga AP; Ett med en livscykelanalys och ett med en ekologisk riskbedömning. AP:et där tilläggsmodulen utvecklades innehåller också en slutprodukt från projektet. Omfattande insamling av länsvattenprover gjordes och analysresultaten användes både i samtliga AP. Utbyte av erfarenhet och information mellan AP har varit avgörande för att nå projektmålen.

Externa länkar

http://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/transporter/miljopaverkan-fran-fartygens-lansvatten.html

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.