Vidareutveckling av internationell test- och demonstrationsanläggning mot hållbara gjutna komponenter

Diarienummer 2015-05047
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Industrins pågående omställning mot hållbarhet skapar förändrade eller helt nya kundkrav och behov för gjuteribranschen. Den omfattande affärsplan som utarbetats i projektet beskriver hur SWECAST ToD-anläggning behöver utvecklas för att ge gjuteriindustrin och dess intressenter stöd för att förädla idéer och innovationer mot nya industrialiserbara och hållbara gjutna produkter. Affärsplanen beskriver också hur ToD blir en framgångsrik industri- och investeringskatalysator för nya miljö- och energieffektiva utrustningar och processer.

Resultat och förväntade effekter

Med slutsatser från industriworkshopar, studiebesök, tester och demonstrationer har en ny affärsplan sammanställts. I denna identifieras hur ToD-anläggningen behöver utvecklas på flera nivåer; utrustning och infrastruktur, data och information samt kunskaps- och affärsvärde, för att möta industrins behov och omställning mot hållbarhet. En etablering av strategiska partnerskap med utrustningsleverantörer, gjutgodsköpande kunder och gjuterier har påbörjats och kommer vara väsentliga i nästa steg av ToD utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med projektgruppen bestående av Svenska Gjuteriföreningen och två gjuterier samt genom dialog, workshopar och studiebesök hos ett större antal intressenter från gjuteribranschen, dess kunder och underleverantörer. Allt detta sammantaget har lagt grunden för utformningen av affärsplanen som härigenom också fått en bred förankring och relevans. Demonstratorerna på de två deltagande gjuterierna har möjliggjort testning och utvärdering av koncept.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.