Utveckling och komemersialisering av en ny typ av trygghetslarm-steg2

Diarienummer 2012-03910
Koordinator Open in Sweden Care AB - OpenCare
Bidrag från Vinnova 2 304 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en vidareutveckling av ett genomfört pilotprojekt i Järva. Inom ramen för pilotprojekte identifierades ett antal behov och brister inom området trygghetslarm för utomhusbruk. Syftet i steg 2 är att utveckla en första prototyp larmenhet som möter de identifierade behoven, samt arbeta med att knyta upp kundorder.

Resultat och förväntade effekter

Under steg 2 kommer en första version av produkten att tas fram och testas.Vi förväntar oss ökat förståelsen för hur en larmtjänst av nästa generation måste fungera för att ge stöd till användaren,samt hur produkten ska packeteras för att kunden ska få tillgång till den. Kunskap kommer att genereras både direkt in i företagen och produkten, samt på en generell nivå F form av forskningsresultat inom forskarsamhället. Det krävs stora konfigurationsmöjligheter för att anpassa val av sändare och aktiva funktioner utifrå de enskilda individernas behov utifrån den fas de befinner sig i livet

Upplägg och genomförande

Angreppssätt för projektet är att sammanfoga kunskap och kompetens från samhälle och slutanvändare med företag inom produktområdet samt forskning. Stor vikt kommer att läggas vid samarbete, kunskapsutbyte och ett iterativt arbetssätt. Produkten behöver ha stor flexibilitet för att produktionen ska bli lönsam och framtida förvaltnings och affärsmodeller behöver testas mot användarnas önskemål.Prototypen kommer att testas i en demonstrator. Samarbete med användare kommer att ske för att få kunskap om hur ett attraktivt larmkoncept bör fungera och vad man kan tänka sig betala.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.