Utveckling av nya högupplösta vattenkartor för skoglig planering

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Bidrag från Vinnova 4 462 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska utveckla metoder för högupplösta digitala vattenkartor som kan användas för att optimera skyddszoner mot vatten, både från ett miljö- & produktionsperspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Med bättre, högupplösta kartor över blöta marker kan skyddet för miljön stärkas, påverkan på vattenkvaliten minskas och skyddet för de akvatiska organismerna och biodiversiteten öka. Detta då mer hydrologiskat anpassade skyddszoner mot vatten kan genereras. Samtidigt kan skogsindustrin spara tid och pengar genom att undvika stick- och basvägar i blöta svårtrafikerade områden, och minimera risken för fastkörningar samt dyra restaureringar av uppkomna skador.

Planerat upplägg och genomförande

Nya högupplösta markfuktigehtskartor genereras utifrån den nya nationella höjdmodellen (NNH) med olika tekniker, dessa valideras sedan mot fältmätta data på kantzoner mot vatten för att se vilken metod som fungrar bäst. Utifrån stora nationella datset anpassas kartorna för olika jordarter för att hålla en jämn och hög kvalitet i hela landskapet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03319

Statistik för sidan