Utveckling av mottagare för Square Kilometre Array, SKA

Diarienummer 2014-04791
Koordinator Omnisys Instruments Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 935 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att med aktivt industriellt deltagande i förutvecklingen av SKA positionera Omnisys och Sverige inför framtida högteknologiska upphandlingar. Omnisys har i nära samarbete med OSO och Dishkonsortiet tagit fram specifikationer och systemdesign för Single Pixel Feed (SPF) Band1-mottagaren. Vi har även tagit fram konstruktion och vissa prototyper för bias- och kontrollsystemet samt kryostaten och övrig mekanik. Det har gett värdefull kunskap inför fortsatt industriellt engagemang i utvecklingen som kommer väl tillpass när upphandlingarna startar.

Resultat och förväntade effekter

Omnisys har bidragit till att den av Sverige tillhandahållna tekniska lösningen för SPF Band 1 har hög teknisk mognadsgrad och är högt prioriterad inom SKA. Vi har också byggt upp kunskap och möjlighet inom Omnisys att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar inför kommande upphandlingar. På så sätt har vi förbättrat chanserna för den sk SPFB1-mottagaren att bli vald och ökat möjligheterna för Sverige att få industriell kvalitetsretur i SKA. För att säkra denna retur krävs dock ett fortsatt arbete med detaljkonstruktionen av SPF Band 1 och Wide Band SPF.

Upplägg och genomförande

Omnisys har tekniskt ansvarat för ett antal arbetspaket i utvecklingen, såsom delar av RF systemet, kylsystem samt kontroll och biaselektronik. Därutöver har vi medverkat arbetsmöten inom konsortiet med fokus på specifikationer, gränssnitt och systemdesign. Flera viktiga beslut har fattats där Omnisys har bidragit med underlag, varav det viktigaste är valet av rumstempererade mottagare för Band 1. Detta har medfört kostnadsbesparingar för Band 1 och att Sverige även kan ansvara för ännu en del i SKA, den sk Wide Band Single Pixel Feed.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.