Utveckling av lågtemperaturkalibrator (LTC) för området -190 till -100 grader Celcius

Diarienummer 2017-05005
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 660 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att göra det möjligt att överföra temperaturskalan ITS-90 till industrins referensinstrument från -190 °C till -100 °C. Detta kommer att ske genom ett utvecklingsarbete där en ny utrustning konstrueras, anpassad för jämförelsekalibrering inom detta område, en sk LTC (Low Temperature Calibrator).

Förväntade effekter och resultat

Genom att utveckla en LTC utrustning skapas en unik resurs, både ur nationellt och nordiskt perspektiv, för att säkra spårbarheten vid låga temperaturer för en mängd olika tillämpningar . Utrustningen kommer att möjliggöra kalibreringar vid valfria temperaturer inom området -190 °C till -100 °C av industriella givare med en mätosäkerhet bättre än ±0,01 °C. Utrustningen kommer också att vara anpassad för industrins behov att kalibrera givare av varierande storlek och då speciellt kortare givare.

Planerat upplägg och genomförande

En befintlig kryobehållare kommer att kompletteras med en komparatorenhet som utvecklas inom projektet. Som köldmedium används flytande kväve. Temperaturnivån i komparatorenheten regleras sedan med en elektrisk värmare kopplad till en extern regulator. I projektets inledningsfas görs en simulering av temperaturdistributionen inne i LTC utrustningen, för att kunna välja en lämplig isolermetod, kvantifiera tillförd elektrisk effekt och bedöma vertikala samt radiella temperaturgradienter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.