Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Diarienummer 2015-03580
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Biovetenskap och Material/Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 2 463 400 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har två övergripande mål: 1.Visa att askfilter kan ersätta befintlig teknik för polering av CO2-haltig biometan till en kvalitet tillräcklig för LBG-produktion vilket kan ge möjligheter till patent och ny svensk produkt. 2.Ta fram nya systemutformningar som gör LBG-produktion mer effektiv. Utöver detta syftar projektet till att undersöka miljöpåverkan samt genomföra en marknadsanalys och distributionsanalys. Avgränsningar behandlas i de olika delrapporterna.

Resultat och förväntade effekter

Ett egendesignat askfilter har påvisats rena CO2-haltig metangas från CO2 till en grad som med marginal är hög nog för att uppgraderas till LBG, detta bevisar att askfilter som koncept fungerar för LBG-produktion. Teknikkedjor för produktion och distribution av LBG har med framgång analyserats för att kvantifiera bland annat kostnader, energiåtgång och miljöpåverkan i olika led vilket förväntas öka konkurrenskraften hos LBG jämfört med andra bränslen. Marknadsanalys, LCA och distributionsanalyser har inte påvisat några hinder för att betydligt öka användningen av LBG i närtid.

Upplägg och genomförande

SLU och RISE har genomfört laboratioreförsök som visat att ett egendesignat askfilter åstadkommer effektiv polering av biogas samt fastställ det totala upptaget av CO2 i askfiltret. RISE har identifierat möjliga systemutformningar och genomfört ekonomiska beräkningar för små och storskaliga system. IVL har utvärderat miljöpåverkan för de olika teknikkedjorna för LBG-produktion som studerats samt genomfört en distributionsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.