UTVECKLING AV HÅLLBAR KATALYS GENOM INNOVATION OCH NYA TEKNISKA PROCESSER

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för organisk kemi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att öka selektiviteten hos metallkatalyserade reaktioner för att maximera effektiviteten och samtidigt minska påverkan på miljön. Metallorganiska katalysatorer har syntetiserats av gruppen på SU och testats med nya teknologier vilka främjar och accelererar kemiska transformationer, förenklar processer och minimerar den kemiska kontaminationen. Det långsiktiga målet är att minimera gapet mellan småskaliga labbprocesser och industriprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat familjer av utmärkta homogena och heterogena katalysatorer. Den förstnämnda katalyserar reaktioner för att göra kol-kväve och kol-halogenbindningar under milda förhållanden. I området för heterogen katalys har vi låst katalysatorer i MOFs (metal-organic frameworks). Dessa underlättar till exempel kors-kopplingar och halogenering av annars inerta kol-vätebindningar. De kan dessutom återanvändas och användas i flödesreaktorer, vilket bidrar till atomekonomin i den kemiska processen.

Upplägg och genomförande

Mekanismen hos katalytiska reaktioner har jag studerat som gästprofessor på GU med hjälp av datorsimuleringar, vilket ledde till nya effektiva processer. Vi har också utnyttjat in-situ XAS på synkrotroner i EU och USA. På ICIQ, Spanien, lärde jag mig nya tekniker för hantering av heterogena katalytiska reaktioner, ex. flödesreaktorer, vilka används i Stockholm nu. Totalt har detta resulterat i mer än 30 publikationer och 20 presentationer. Den tvärvetenskapliga inriktningen hjälpte mig att bli professor och att få ytterligare forskningsmedel.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.