Utveckling av ett in vitro diagnostiskt testformat för individanpassad behandling

Diarienummer 2017-03576
Koordinator Pelago Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

I detta projekt vill vi ta fram ett CETSA-baserat in vitro diagnostiskt tjänsteformat för individbaserade behandlingsprotokoll av barnleukemi-patienter. De behandlingsupplägg som används idag tar mycket lite hänsyn till individuella variationer, vilket i sin tur kan leda till brist på effekt eller svåra biverkningar på grund av felaktig dosering. Vårt mål är att kunna hjälpa kliniker att bestämma dosering av olika läkemedel, att förutsäga biverkningar samt att tidigt identifiera resistensutveckling hos den enskilde patienten.

Förväntade effekter och resultat

Vi önskar identifiera molekylära, cellulära biomarkörer som i framtiden ska guida läkemedelsval och dosering i kliniken. Under detta projekts gång förväntar vi oss kunna identifiera en uppsättning proteiner som bidrar till ett specifikt läkemedels molekylära fingeravtryck, vi hoppas kunna bestämma vilka av dessa proteiner som är viktiga och användbara för att påvisa individuella skillnader och behov i kliniken. I ett första skede kommer Pelago utföra analyserna men vi vill framöver utveckla analysmetoder som passar i kliniska laboratorier för de relevanta proteinmarkörerna.

Planerat upplägg och genomförande

Med den patenterade CETSA metoden kan vi studera hur mycket av ett specifikt läkemedel som når fram till sitt målprotein (sk target engagement) och vilka cellulära processer som sätts igång vid behandling. I detta projekt samarbetar vi med ledande kliniker för att dosera de vanligast förekommande läkemedlen i fraktionerat blod från patienter. Med CETSA metoden kan vi mäta target engagement och cellulära interaktionsmönster kan studeras. Genom noggrann karaktärisering kommer resultaten användas för att sammanlänka dosering och klinisk effekt hos den enskilde patienten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.