Utveckling av en produktionsprocess för ett nytt nanofiber-material för renframställning av mAb

Diarienummer 2015-00827
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för kemi och bioteknologi
Bidrag från Vinnova 1 952 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juli 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång 2014-06347-en

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet var att utveckla en biologisk process för tillverkning av ett proteinnanofiber-baserat funktionellt biomaterial för användning vid renframställning av monoklonala antikropps-läkemedel, patentera produkten och den biologiska tillverkningsprocessen av materialet, samt initiera processen att bilda ett bolag med mål att introducera den utvecklade produkten på världsmarknaden inom detta företag.

Resultat och förväntade effekter

Alla projektmål inom projektet utom det att introducera den utvecklade nya produkten på världsmarknaden inom ett nybildat företag uppnåddes. Anledningen till att processen at introducera produkten på världsmarknaden misslyckades berodde på att en konkurrerande produkt som hade betydligt bättre kemiska egenskaper och högre bindningskapacitet än den inom projektet framtagna nya produkten lanserades av ett större företag som är världsledande inom detta produktområde.

Upplägg och genomförande

Upplägget för framtagande och produktion av den tänkta produkten bedöms vara mycket väl genomfört och stor måluppfyllelse uppnåddes inom detta område. Däremot kan man nu i efterhand klart konstatera att kontakt skulle ha tagits med företag som skulle kunna vara köpare eller licensierar av den framtagna produkten i ett mycket tidigare skede av projektet för att i samarbete med detta eller dessa företag utveckla produkten som skulle passa företagets behov och produktportfölj på ett bra sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.