Utveckling av en kontinuerlig flödesprocess för syntes av porösa silikagelpartiklar

Diarienummer 2013-00414
Koordinator Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 2 725 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var en effektiv process som kan användas i kommersiell skala för att tillverka kiselpartiklar med en förbättrad kvalitet. Kiselpartiklar är det vanligaste verktyget för kvalitetskontroll av både läkemedel, livsmedel och drycker. Genom en förbättrad produkt kan en ökad kontroll erhållas för att säkerställa att läkemedel, livsmedel och drycker håller rätt kvalitet och ej innehåller några otillåtna/oönskade ämnen. Projektet har utvecklat och skalat upp en process som direkt kan tillverka partiklar av exakt rätt storlek.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att 3 produkter av olika partikelstorlek är planerade att lanseras under senare delen av 2014. En bred kundkrets har visat stort intresse för produkterna och om lanseringen går enligt plan kommer det ha mycket stor positiv påverkan på företagets resultat. Processen har skalats upp från att kunna tillverka enstaka gram på laboratoriet till att kunna möta en efterfrågan på flera hundra kilo per år med en jämn kvalitet. Projektet har även lett till att flera personer har anställts och företaget har vuxit.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en inledande fas som inkluderade strukturerad försöksplanering var mycket lyckad. Kritiska parametrar kunde identifieras och öka förståelsen för processen. Sedan följde fokusering på utveckling och uppskalning samt kritisk utvärdering av materialet och processen. Att flödesteknologin inte visade sig vara optimal gjorde att mer interna resurser gick åt samtidigt som mindre externa resurser användes. Samarbete med flera andra företag och institutioner har gjorts för att få tillgång till specialistkunskap och utrustning som inte fanns inom företaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.