Utveckling av en biomarkörtest för preoperativ diagnostik av ovarialcancer

Diarienummer 2017-03586
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 2 312 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Målsättningen är att utveckla ett nytt unikt biomarkörstest för förbättrad diagnostik och tidig upptäckt av kvinnor med äggstockscancer. Testet är baserat på analys av en proteinbiomarkörspanel i ett blodprov och att användas för preoperativ diagnos, bestämning av utvecklingsstadiet för ovariecancer och för tidig detektion av kvinnor med cancer i populationsscreening.

Förväntade effekter och resultat

För närvarande baseras diagnostiken av äggstockscancer på transvaginalt ultraljud följt av operation för kvinnor med avvikande ultraljudsbild. Vårt test syftar till att minska den kirurgiska överdiagnostiken. För kvinnorna medför det en minskad risk för komplikationer och negativa biverkningar på reproduktionsförmågan. Vårdpersonalen kommer att kunna fokusera resurser på de kvinnor som verkligen behöver kirurgi och cancerbehandling. Hälso- och sjukvården kommer att kunna minska kostnaden genom att ersätta kirurgi med ett enkelt blodprov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar följande nyckelaktiviteter: a) Öka känsligheten hos testet för äggstockscancer genom att inkludera ytterligare proteiner, utvalda från de unika proteinpanelerna som OLINK Proteomics tillhandahåller, b) utveckla analysen av multipla proteiner i ett prov och dokumentera den tekniska prestandan i enlighet med FDAs krav för ett in vitro-diagnostiskt test, c) genomföra en klinisk studie för att bestämma testets sensitivitet och specificitet för preoperativ diagnostik av kvinnor med äggstockscancer, d) utveckla strategin för kommersialisering av testet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.