Utvecklad resultatspridning från Produktion2030 till SMF

Diarienummer 2017-02458
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Övergripande syfte är att stärka teknikutvecklingen i SMF inom tillverkande industri genom att öka tillgängligheten av resultat från Produktion2030. Korta, industrianpassade kurser med innehåll från Produktion2030s projekt kommer att utvecklas och genomföras. I ett första steg kommer fokus vara på FKGs medlemsföretag då fordonsleverantörerna har stor betydelse för svensk tillverkningsindustri samtidigt som de är utsatta för en stark global konkurrens. Målet är att ta fram 6 kurser och att de kurser som tas fram genomförs minst en gång per kurs, med totalt 12 kurstillfällen.

Förväntade effekter och resultat

Direkta resultat: Kortare kurser på 2-3 dagar inom prioriterade områden inom Produktion2030s styrkeområden har tagits fram i nära dialog med FKG och en referensgrupp av medlemsföretag. Kurserna har genomförts i testversion, förstärkts och former för att kunna erbjuda dem löpande till fler har etablerats. Samverkan mellan Produktion2030s Instrument SMF och Civilingenjör 4.0 har skett för att kunna utnyttja synergier dem emellan. Långsiktig effekt: Bidrag till att Produktion2030-resultat har fått breddad spridning till SMF med fokus på leverantörer till fordonsindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Första året planeras tre kurser att tas fram varav två planeras hinna genomföras under året. Områden som identifierats som prioriterade är digitalisering/Industri 4.0 samt nya affärsmodeller med ökat tjänsteinnehåll. Specificeringen av fokus kommer göras tillsammans med FKG. Projektet kommer också titta på möjligheterna att ha distansbaserade kursmoduler. Vid varje årsskifte görs sedan en plan för kommande år utifrån årets utfall och målgruppens behov. Ytterligare spridningskanaler samt hur kurserna kan köras efter detta projekt kommer identifieras.

Externa länkar

Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.