Utvärdering av energieffektiva reglerstrategier mha KTH Research Concept Vehicle på AstaZero

Diarienummer 2015-03118
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för farkost och flyg
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att studera och utveckla energieffektiva kurvkörningsstrategier för elektrifierade fordon med olika grader av aktiv reglering av framdrivning och styrning. Målet var att testa och utvärdera teoretiskt utvecklade energieffektiva reglerstrategier med hjälp av bla. forskningsfordonet KTH Research Concept Vehicle. Mätningarna visar på hur olika inställningar på fordon i kombination med olika manövrar påverkar energikonsumtionen och att det därmed finns en potential för aktiv reglering i fordon för minskad energiförbrukning vid kurvkörning.

Resultat och förväntade effekter

Mätdata för två testfordon har samlats in under olika körförhållanden. Mha resultaten från de utförda testerna har de teoretiska modellerna för ett fordons färdmotstånd validerats. Detta kommer att ge vägledning för utveckling av energieffektiva strategier som ger låg energiförbrukning utan att offra säkerhet och komfort. Mätresultaten har även kommit till användning i två examensarbeten samt ett doktorandprojekt. KTH Fordonsdynamik har nu rekryterat en doktorand för att jobba vidare inom området.

Upplägg och genomförande

Flertalet experimentella test på provanläggningen AstaZero utanför Borås har genomförts. Test har genomförts med två testfordon dels ett testfordon från Volvo Cars och dels KTHs forskningsfordon KTH Research Concept Vehicle (RCV). Både stationära kurvkörningsmanövrar med olika hastigheter och radier samt transienta manövrar vid olika hastigheter genomfördes med och utan individuell drivning på respektive hjul. Regn och mörker begränsade till viss del mängden testfall men i det stora hela var de experimentella försöken lyckade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.