Urban Digg Infra förstudie - digital infrastruktur för smarta städer

Diarienummer 2018-04496
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - ABE-Skolan
Bidrag från Vinnova 925 325 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att genom ett relevant konsortium av aktörer, undersöka stadens IT infrastruktur idag och i en framtid för den hållbara staden; att brett undersöka aspekter kring teknologi, ekonomi, miljö och samhälleliga implikationer.

Förväntade effekter och resultat

Ur samarbetet kommer utifrån utmaningarna slutsatser, nya planer och vägledningar kring hur den IT infrastrukturen kan utformas for att bäst tjäna behovet av en ekonomisk, miljö och socialt hållbar stadsmiljö; dess teknik, planering, lagstiftning, policy, miljö, näringsliv, energisystem, etik, och digital integration. Vi vill veta vem äger infrastrukturen, vem som tillhandahåller vilka tjänster och för vem. Vem är ansvarig när infrastrukturen inte fungerar? Vad är rimliga krav att ställa nu och framtiden? Hur säkrar vi infrastrukturen, hur ska tillgångar och data skyddas?

Planerat upplägg och genomförande

Genom att samla aktörer som representerar olika delar av ekosystemet, adressera utmaningar och möjigheter i ett workshopformat kallat Think-Do tank , där "Think" syftar på att i grupp bidra med evidensbaserad kvalitativ kunskap och rekommendationer, och där "Do" refererar till dialogen, experimentering och att genomföra försök i skarp miljö för att på så vis skapa underlag för nästa iteration av tankar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.