Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppkopplad byggplats

Diarienummer
Koordinator IQ Samhällsbyggnad AB - IQ Samhällsbyggande
Bidrag från Vinnova 25 490 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Uppkopplad byggplats är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment som tematiskt tillhör fokusområdet Innovationslabb, med det övergripande syftet att testa, utveckla och implementera ny teknik och digitala lösningar för att öka graden av digitalisering inom byggandet, och därigenom skapa långsiktig hållbarhet och effektivitet. Den långsiktiga målsättningen är att realisera den uppkopplade byggplatsen genom att använda befintlig, och utveckla ny, teknik och därigenom skapa nya affärsmöjligheter i gränslandet mellan bygg- och IKT-företag.

Förväntade effekter och resultat

Resultat och effekter utgår från Smart Built Environments resultat- och långsiktiga effektlogik. För de byggprojekt som deltar i Uppkopplad byggplats innebär detta att 2020 ha strävat mot att gemensamt realisera: * 20 % minskning av bygg-/ledtid, * 20 % ökning av byggplatsproduktivitet, * 15 % minskning av byggkostnader och säkerhetsrisker, * 20 % minskning av klimateffekter, samt * Förändrad affärslogik genom: 4 nya innovationer baserade på digitalisering, SMEs inblandade i 20 % av omsatt budget, och 2 nya affärsmodeller i gränslandet digitalisering-byggproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Uppkopplad byggplats genomförs som ett testbäddsprojekt, dvs. en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar, genom att ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer samverkar med universitet och forskningsinstitut för att realisera gemensamma målsättningar. De operativa miljöerna utgörs av faktiska byggplatser där aktörerna gemensamt testar och utvärderar digital teknik i en transparent process. Alla testbäddsprojekt är kopplade mot en akademisk plattform för säkerställande av långsiktighet och kontinuitet, samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2021

Diarienummer 2017-05202

Statistik för sidan