Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya vägar till innovation hur Socialstyrelsen i framtid

Diarienummer 2017-02948
Koordinator Socialstyrelsen - Enheten för systemanalys
Bidrag från Vinnova 2 544 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Socialtjänsten i Sverige står för inför stora utmaningar, såsom effekter av ökad migration, en förändrad befolkningsstruktur och svårigheter med kompetensförsörjning. Det finns ett stort behov av innovationer som kan möta framtidens utmaningar. Socialstyrelsen har ansvar för att följa forsknings- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten och verka för att sådant arbete kommer till stånd. Det huvudsakliga syftet är Socialstyrelsen ska kunna permanenta någon/några nya lösningar som kan möjliggöra fler innovationsaktiviteter i landets 290 kommuner.

Förväntade effekter och resultat

Socialstyrelsen har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för innovation genom ändringar i regelgivning, anpassning av riktlinjer eller andra lösningar. För att uppnå sina mål behöver Socialstyrelsen bli bättre på att involvera sina målgrupper i utvecklingsarbetet. Projektet syftar till att utveckla metoder och pröva nya verktyg för att få till stånd innovationsprocesser inom socialtjänsten, genom att undanröja hinder och främja innovation i en samskapande process.

Planerat upplägg och genomförande

Med tjänstedesign som metod drivs projektet tillsammans av Socialstyrelsen och några olika verksamheter inom socialtjänsten i Uppsala kommun. Tjänstedesign används idag inom många olika myndigheter för att hitta nya sätt att förbättra och effektivisera verksamheten med utgångspunkt i användarna. Projektet involverar tjänstemän och professionella grupper från båda organisationerna och syftar till ett långsiktigt lärande. Projektet involverar även experter på tjänstedesign i offentlig verksamhet och utvärderas av följeforskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.