Tillgängliggörande av öppen data inom Gymnasieantagning

Diarienummer 2013-04993
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Utbildning
Bidrag från Vinnova 332 525 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillgängliggöra öppen data inom gymnasieantagning i Göteborgsregionen. Då antagningssystemet för regionen var under vidareutveckling samma tidsperiod byggdes logiken för hur informationen laddas in i datalagret in i själva antagningssystemet. Strukturen för datalagret är satt och testad med databasdumpar, däremot kommer relevant information att laddas in i och med antagningsprocessen för 2015, det vill säga från och med februari samma år. I samband med detta skapas API:erna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet kommer att kunna skönjas först i februari när information kommer in i systemet, men intresse från andra aktörer och regioner har redan skapats, då projektet är unikt i Sverige. Kommuner som samverkar inom området har visat intresse och möjligheten för dem att gratis nyttja vår lösning finns. Skolverket har bjudit in GR att tala på en konferens om arbetet med antagnings- och studerandedata med fokus på hur man på ett enkelt sätt kan dela med sig av informationen till andra intressenter. En viktig bieffekt är att GR fått mer förståelse för den data som skapas inom organisationen.

Upplägg och genomförande

Projektet försenades då en ny leverantör upphandlats för att strukturera datalagret och genomgången av datakällorna tog längre tid än förväntat. Avgränsningar sattes upp med vilken information som skulle finnas med i datalagret. Genom att bygga in logiken i källsystemet kunde mer information laddas över, vilket gjorde att projektet valde att gå den vägen. Förberedelser för på vilket sätt öppna API:er kan skapas för att göra största möjliga nytta påbörjades. En databasdump skapades för att valideras och testas. Struktur för det externa datalagret påbörjades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.