Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgänglig kollektivtrafik i det könade landskapet

Diarienummer
Koordinator Umeå kommun - Stadsledningskontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet i ett framtida hållbart mobilitetssystem genom att utveckla designbaserade ansatser, grundade i produkt-, interaktions- och tjänstedesign. Fyra specifika kollektivtrafikutmaningar identifierades som utgångspunkt för projektet, genom involveringsprocesser med användare under våren 2018. Utifrån detta prototypierades en lösning under sommaren 2018. I samband med CIVITAS Forum i september 2018 arrangerades en internationell workshop för att engagera resurser för nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt sina specificerade syften och mål. Samtliga tre projektpartners har också uttryckt att de ser positiva effekter av projektet, som kommer att föras vidare i nya samarbeten, redan beslutade, eller fortfarande i planeringsfas vid projektavslut. Ett konkret exempel på fortsatt arbete är den nya Vinnova-finansierade testbädden "Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv, fas 1" där t.ex. metodiken som utvecklats inom ramen för detta projekt kommer att vidareutvecklas och implementeras i nya mobilitetssammanhang.

Upplägg och genomförande

Partnerskapet har arbetat i en trestegsprocess. Utifrån prioriterade områden, bl.a. genom en inledande ”stakeholder mapping” har detta konkretiserats genom fyra designbaserade ansatser och en prototyp. ”Det könade landskapet”-metodiken som utgångspunkt har här applicerats på kollektivtrafiken för första gången. Metoden innebär att viktiga frågor om stadens utveckling och identitet lyfts, och har öppnat för ibland provokativa frågeställningar. Men det har också möjliggjort för ett dynamiskt och kreativt förhållningssätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-04834

Statistik för sidan