TIES - Etapp 1

Diarienummer 2012-04211
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla arbetssätt för mer effektiv och snabbare kunskapsöverföring/utbyte och innovation mellan forskare och svenska företag i programvarubranschen har uppnåtts. Metoderna innebär att företag kan förbättra existerande processer och teknikanvändning i samarbete mellan forskare och ledande ingenjörer. Förbättrings/innovationsprojekten kan genomföras på 4-6 månader och ger förutom direkta effekter på verksamheten strategiska effekter för företagen samt effekter på de ingenjörer/utvecklare som deltar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats nå ut bättre och till fler företag än vi föresatt oss. De förbättringsprojekt som utförts har lett till förbättrade arbetssätt och en ökad kunskapsnivå på deltagande företag. En utmaning är att företagen har vitt skilda behov och den kunskap de behöver måste filtreras och anpassas just för dem; därmed är behovet av e-learning för denna typ av sam-innovation mindre än vi trott. En utmaning är också att sprida våra resultat och arbetsmetoder på högskolorna. Det är lätt att man tror att den typ av sam-innovation TIES gör redan ingår i befintlig verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av 2 seniora forskare, som tidigare forskat i nära samarbete med industrin, samt med studenter och lärarstöd från Chalmers entreprenörsskola. Detta har givit en bred kompetensbas som varit en nyckel för framgång. För etapp 2 bör arbetet fokuseras till ett färre antal deltagande individer; det bör räcka med 1-2 personer med erfarenhet från entreprenörsskap för att sköta kontakterna med företag och hålla samman förbättringsprojekten. På sikt kan organisationen växa igen baserat på företagens behov samt efter breddning till andra tekniska områden.

Externa länkar

Förklaring av TIES & koppling till det projekt inom Chalmers entreprenörsskola som stöttat projektet under etapp 1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.