The Center for Business Innovation a platform

Diarienummer 2014-03236
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt utgörs den avslutande fasen av CBI, ett center med fokus på forskning om innovationsutmaningar i företag, små nystartade såväl som stora etablerade. Den tydliga avsikten med CBI har under hela dess verksamhetsperiod 2007-2016 varit att arbeta med de dubbla målsättningarna, skapa ny kunskap som är relevant både för det akademiska samhället och för praktiken (företag). Det här redovisade projektet har haft av en tydligt förvaltande karaktär med administrativa aktiviteter. Måluppfyllelsen för såväl hela CBI som för det här redovisade projektet bedöms som mycket god.

Resultat och förväntade effekter

CBI som helhet har inneburit kunskapsutveckling inom ett antal områden relaterade till ´innovation management´. Kunskapsutvecklingen kan uttryckas dels som vetenskapligt bidrag (publiceringar), dels påverkan på aktörer utanför det vetenskapliga samhället. Påverkan eller nyttiggörande - kan i sin tur ses som direkt påverkan i de företag vi arbetat med, indirekt och på lång sikt genom studenter, dvs undervisningen på Chalmers, och genom uppmärksamhet och samtal i den offentliga debatten. Det här rapporterade projektet har bidragit till ovan.

Upplägg och genomförande

CBIs utgångspunkt har från första början (2007) varit att bedriva forskning i nära samarbete med företag genom att fokusera relevanta frågor inom innovationsområdet. Vi har arbetet med ett antal olika kunskapsområden tex business model innovation, business model development, innovation capabilities, design thinking där forskningsfrågor initieras ur faktiska problem. Vi har arbetat med såväl små, nystartade företags utmaningar som stora etablerade organisationers dito. Ett signum har varit att skapa kunskap som är av värde både i det akademiska samhället och i praktiken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.