Testbed GLAVA, Glava Energy Center

Diarienummer 2013-01902
Koordinator GLAVA ENERGY CENTER EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Dagens test- och laboratoriemiljö vid Glava Energy Center uppgraderas till ´Testbed GLAVA´, en öppen Testbädd för Innovativ teknik inom Energi- och Miljöområdet för svenska, nordiska och globala aktörer. En förstudie är genomförd. Den syftar till konkret planering av projektet för ett ökat tillgängliggörande av testbädden. Mål: Den 1 januari år 2014 är Testbed GLAVA, en öppen Testbädd för Innovativ teknik inom Energi och Miljöområdet för svenska, nordiska och globala aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Uppgraderingen ger: Tydlig och genomarbetad organisation och process etablerad för att möta nya behov, användningsformer och aktörer. Utvecklad och bärande affärsmodell för att driva testbäddens verksamhet kommersiellt, nationellt och internationellt. ökad tillgänglighet där testbädden, med 2013 års test- och laboratoriemiljö som bas, är kompletterad med lämplig kompetens, utrustning och andra nyckelresurser. Utmärkt hantering av relevanta regelverk, standarder samt äganderättsfrågor (IPR) på ett professionellt och korrekt sätt i ett lokalt och globalt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektets förstudie är genomförd. Förstudien resulterade i: En utvecklingsplan som innehåller adresserade behov, till testbädden knutna och medverkande aktörer, realiserbarhet, metodologi, tidplan & budget för genomförandet. En för utvecklingen bärande affärsmodell, som driver testbäddens verksamhet vidare kommersiellt, finns nu identifierad. En öppen testbädd med optimerad Samverkansorganisation med SP Borås i nationellt kluster för att driva och ständigt utveckla testbädden skapas, etableras i exekveringsfasen av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.