Testbädd för lättviktsteknologi

Diarienummer 2013-03311
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 498 955 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - LIGHTer Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektet har gett värdefulla insikter i industrins nuvarande och framtida behov av testbäddar och hur dessa behov kan mötas med existerande resurser. ökad integration alternativt samlokalisering av resurser är nödvändigt för att möta behoven av systematisk TRL5-6 verifiering i de industriförankrade utvecklingsprojekt som avser att brygga gapet mellan forskningsresultat och industriell implementering. En omvärldsanalys har också visat betydelsen av strategiska investeringar i nationella testbäddsresurser för att möta internationell konkurrens.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatser från förstudien kommer att diskuteras med LIGHTers ledning med syfte att rekommendera vidare satsningar för att stärka mekanismen ´testbäddar och demonstratorer´ i enlighet med den strategiska agendan för lättvikt. Förväntade effekter är en tillgänglig och integrerad testbädd för lättviktsteknologi trots geografiskt distribuerad lokalisering. Testbädden ska kontinuerligt utvecklas för att möta industrins behov i internationell konkurrens. LIGHTer ska utgöra portal till kvalificerad och snabb hjälp med produktionstester, material- och komponentprovning.

Upplägg och genomförande

Projektet har samordnats med ett parallellt RISE-projekt, med finansiering från Vinnova. Samordningen har varit värdefull för bägge projekten och har möjliggjort en djupare insikt i industrins aktuella och framtida behov. En tät dialog med industrin har åstadkommits genom enkäter, intervjuer och workshops med aktivt deltagande från LIGHTers medlemmar. Den reella industrinyttan har utvärderats genom ett antal demonstrationsprojekt som gett värdefull input gällande hur testbäddarna och tillhörande infrastruktur bör utvecklas för att ytterligare öka industrinyttan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.