Testbädd för framtida vatten- och avloppsinstallationer

Diarienummer 2017-02307
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Projektet har visat intresset hos ledningsnätsägare av att skapa en testbädd, som blir en neutral plattform där berörda aktörer (ledningsnätsägare, material- och produkttillverkare, myndigheter, branschorganisationer, forskningsaktörer m.fl.) kan mötas med gemensamma mål och syften och där framtidens produkter och material kan tas fram, baserat på verkliga behov och genom samverkan mellan behovsägarna. Projektet har visat behov och potential med den skissade testbädden, intresse från berörda aktörer och möjlighet att driva vidare dess utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden kommer att fungera som en neutral mötesplats och en länk mellan ledningsnätsägare, producenter, FoU-aktörer och myndigheter där behoven hos exempelvis ledningsnätsägare och producenter möts. Testbädden ska genomsyras av lättillgänglighet och öppenhet samt bidra till fysiska möten där kompetens sprids och forskningsbehov samordnas. Testbädden ska vara en ledande modell i Europa för proaktiv samverkan för utveckling av innovativa behovsbaserade produkter för VA-installationer.

Upplägg och genomförande

Behovs- och omvärldsanalyserna har utförts enligt projektplanen. Resultatet har visat på att det finns ett stort behov hos ledningsnätsägare av att skapa en testbädd enligt det konceptet som skissades i ansökan. De anläggningar som initialt blir inkopplade till testbädden har specificerats. En översiktlig plan har tagits fram för vidare arbete och en ursprunglig aktörskonstellation för att kunna sätta i drift en första version av testbädden finns. Testbädden kommer att planeras, drivas och administreras av RISE och Swerea KIMAB i samverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.