Test Site Sweden 3.0 Kanslifunktion

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 5 834 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att stötta Vinnova med uppgifter kopplat till TSS domänexpertis inom testbäddsområdet i programmet testbäddar inom miljöteknikområdet. Detta har uppfyllts bland annat genom att bistå och utföra följande aktiviteter utifrån ett testbäddsperspektiv: - Bistå med information och marknadsföring - Framtagning av nya utlysningar - Genomläsning och kommentarer på projektförslag - Bistå i uppföljning av pågående projekt - Bistå i analys och utvärdering av projekt och program - Ledning av Nätverksdelen i programmet, där workshops och möten har organiserats och genomförts

Resultat och förväntade effekter

Genom att initialt finansiera uppbyggnad och tillgängliggörande av testinfrastruktur har bestående nytta i innovationssystemet skapats. Alla finansierade projekt kommer inte att resultera i en ny anläggning, men några projekt kommer att göra det. Projekten i sig har genererat utökad verksamhet inom testområdet och förbättrade kontaktytor mellan relevanta aktörer i innovationssystemen.

Upplägg och genomförande

TSS har tillsammans med VINNOVA arbetat med att realisera och utveckla VINNOVAs testbäddsprogram inom miljöteknikområdet. Under projektets gång har löpande rapportering gjorts till VINNOVA och Lindholmen Science Parks styrelse.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04300

Statistik för sidan