Sustainable Healthcare - En innovationsagenda

Diarienummer 2014-01067
Koordinator Stiftelsen TEM vid Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 590 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att öka kunskapen om hållbar sjukvård som ett starkt tillväxtområden med ett stort behov av innovationer. Detta syfte har uppnåtts genom de seminarier, workshops, intervjuer och möten som genomförts. Dessutom har bildandet av Nordic Center for Sustainable Healthcare fått ett stort genomslag vilket ytterligare har höjt medvetenheten om området och dess potential.

Resultat och förväntade effekter

Det främsta resultatet av Innovationsagendan är bildandet av Nordic Center for Sustainable Healthcare. Arbetet med innovationsagendan och bildandet av centret har redan fått till följd att områdets status höjts i många organisationer och frågan kommit upp på agendan. Ett flertal ansökningar har redan gjorts som en följd av innovationsagendan och det förs diskussioner på ett universitet kring att inrätta en professur i hållbar sjukvård.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har i mångt och mycket byggt på etablerade nätverk och kontakter vilket har inneburit att det varit relativt enkelt att samla intressenter till seminarier och workshops samt att få inspel till innovationsagendan. Det internationella intresset har varit mycket stort. Ett flertal förfrågningar har redan kommit från olika länder kring samverkan om Sveriges kunnande inom innovativ hållbar sjukvård. Det hade varit önskvärt att finansieringen tillåtit mer internationell samverkan.

Externa länkar

Nordic Center for Sustainable Healthcare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.