Strukturförändringar inom finansbranschen - Bankers anpassning till regeländringar

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 2 349 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta doktorandprojekt syftar till att studera bankers anpassning till regeländringar i form av skärpta kapitaltäcknings- och likviditetskrav på banker med tonvikt på sparbankers anpassning till ändringar av gällande regelverk och implementeringen av Basel III. Vidare skall projektet öka allmänhetens kännedom och kunskap om sparbanker som finansiell institution, bidra till att akademisk forskning och utbildning kommer sparbankerna till del samt skapa en naturlig och levande samarbetsform mellan Handelshögskolan i Göteborg och sparbankerna i västra Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Bland forskningsresultaten återfinns fyra konferensartiklar varav två publicerats som bokkapitel på förlaget Palgrave Macmillan. Projektet förväntas resultera i en doktorsavhandling bestående av fem delstudier. När det gäller samverkansmålet med sparbanker utvecklades och genomfördes en högskoleutbildning för sparbankschefer under vårterminen 2016. Vidare har inom ramen för ett nystartat nätverk av bankforskare och praktiker genomförts en studie om tillsynens utveckling sedan 1980-talet där Sparbankernas Riksförbund och ett flertal sparbanker bidragit med sin syn.

Upplägg och genomförande

De goda relationer som skapats genom det utvecklade samarbetet med sparbankerna möjliggör tillgång till helt unik data kring kommunikationen mellan finansinspektionen och respektive bank. Därmed har interna rapporter från samtliga Sveriges sparbanker samlats för att studera regleringens effekter på utlåning till små och medelstora företag. Vidare har strukturerad och ostrukturerad data om säkerställda obligationer sammanställts. Inom projektets ram har en omfattande enkät skickats till alla banker i Norden avseende deras anpassning till Basel III regelverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02634

Statistik för sidan