Strategiskt Projekt Materialförsörjning

Diarienummer 2015-00961
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 550 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka förmågan hos svenska grafenmaterialleverantörer att anpassa/utveckla sitt material till produkter som kunden efterfrågar. Detta uppfylls av samtliga aktörer för vilka projektet inneburit ökade möjligheter till samarbetsprojekt och kontakter, både med företag och forskare. Generellt upplevs det dock fortfarande vara en avvaktande marknad. Samtliga materialaktörer är positiva till utvecklingen under 2015 och poängterar att projektet inneburit ökade möjligheter att bearbeta den nationella marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans har aktörerna 37 pågående företagsdiskussioner, 21 är större företag och 16 är SME. Till detta tillkommer 15 akademiska leads som är viktiga i samarbetsprojekt med multifunktionella materialegenskaper krävs. Materialprover har lämnats ut av samtliga aktörer men oftast tas material fram tillsammans med företaget efter kundens specifikation, vilket gör att materialet till stor del skräddarsys. Resultatet blir bättre på bekostnad av längre ledtider.

Upplägg och genomförande

2D fab har flyttat in i nya lokaler och etablerat ett lab. 2D fab har samtidigt initierat flertalet första kundkontakter och påbörjat materialutveckling. Genom en större närvaro på den nationella marknaden har försäljningen i Sverige ökat markant för Graphensic sedan projektstart. Utvecklingsprojekt har initierats med större industriaktör med målsättningen att utveckla produkter. GIL har initierat utvecklingsprojekt tillsammans med större företag men det är en fortsatt tröghet, vilket gör att utvecklingen går långsamt.

Externa länkar

www.2dfab.se www.chalmers.se/sv/centrum/graphene/samhalle-naringsliv/Sidor/Made-for-Sweden.aspx www.graphensic.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.