Strategisk utveckling av samverkan genom partnerskap

Diarienummer 2013-04754
Koordinator Uppsala universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att via nya verktyg och arbetsmodeller utveckla, bredda och fördjupa, samverkan vid UU samt att öka ledningens engagemang i strategisk samverkan. Verifiering för Samverkan (VFS) har introducerats och utvecklats i samarbete med universiteten i Lund, Linköping och vid KI med mycket goda resultat. Alla fyra lärosätena rekommenderar att VFS permanentas på nationell nivå. Strategiska partnerskap har införts som en samverkansmodell vid UU och ett universitetsövergripande samverkansråd med prorektor som ordförande har inrättats på ledningsnivå.

Resultat och förväntade effekter

Verifiering för Samverkan (VFS) har etablerats som nytt verktyg för att initiera konkret, projektinriktad, samverkan inkluderande universitetets alla vetenskapliga områden och likaså ett brett spektrum av samverkande organisationstyper. Förhoppningsvis leder de samlade resultaten och erfarenheterna vid de fyra lärosätena till att VFS blir ett nationellt verktyg (parallell till VFT) för att initiera konkret, praktisk samverkan. Strategisk samverkan har både innehållsmässigt och organisatoriskt stärkts vid UU.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i klassisk projektform med en projektgrupp och med en universitetsövergripande styrgrupp på ledningsnivå. VFS har genomförts i form av samtidiga utlysningar på de fyra lärosätena. Utvärderingar av ansökningarna har genomförts av arbetsgrupperna och formella beslut om tilldelning av fattats av styrgrupper och ledningar. Avtal om strategiska partnerskap tecknas av rektor och vd eller motsvarande i partnerorganisationen och baseras på befintliga omfattande gemensamma aktiviteter som genom det formaliseradepartnerskapet kan fördjupas och breddas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.