Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Produktion

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är: 1. att ta fram en långsiktigt hållbar Strategisk forsknings- och innovationsagenda som bygger på tidigare agendor för produktion samt harmoniserar med EUs industrirelevanta forskningsprogram inom ramen för EFFRA och Manufuture 2. skapa en stark kärntrupp med bred förankring i svensk tillverkningsindustri, i forskningsinstitut och i akademi med industrirelevant forskning och utbildning 3. stärka samverkan mellan indsutri, institut och aklademi i Sverige för att stärka tillverkningsföretagesn konkurrenskraft på lång sikt Vi anser att dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1. En agenda med visioner för produktion i Sverige mot 2030 har tagits fram med prioroterade insatser för forsking, innovation samt utbildning. 2. En kärntrupp med bred förankring mot svensk akademi, institut och industri och med stort nationellt och internationellt nätverk har bildats. 3. Genom förankring med akademi, industri och institut inom produktionsområdet har prioriteringar och insatser för att långsiktigt stärka produktionen i Sverige gjorts.

Upplägg och genomförande

Arbetet med Strategisk agenda för produktion startade i augusti 2012 och avslutas i april 2013. Under denna tid har fyra workshops i egen regi, med olika målgrupper, hållits. Avstämning och möten har dessutom gjorts med 14 andra agendor. Processeldare och kärntrupp har dessutom deltagit på Vinnovas inforamtionsmöten och ett stort antal workshops som ordnats av andra agendor. Kärntruppen har haft möten veckovis samt genomfört internationell omvärldsanalys. Gruppen har också besökt högskolor, intstitut och tillverkningsföretag i Sverige och i Tyskland.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.