Strategier för hållbara energisystem

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 17 499 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att planera ett fortsättningsprojekt på IEA inom för att höja kompetensen för Fredrik och de båda institutionerna kring frågor som rör hur ett hållbart energisystem kan uppnås, vilken roll Sverige kan spela och hur den svenska ekonomin kan påverkas av utvecklingen inom energiområdet. även om inget fortsättningsprojekt nu blir av har en hel del värdefulla kontakter knutits med både IEA och andra institutioner som kommer leda till andra fortsättningsprojekt inom området. En ansökan till EU-projekt planeras med en av de kontakter som knutits på IEA.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsbidraget har bidragit till ett mycket bra samarbete mellan IEA och IVL inom energisystemstudier med fokus på byggnaders energianvändning och fjärrvärme. Diskussioner har förts kring fortsättningsprojekt med personer på IEA och dessa har varit positiva till att genomföra ett sådant. Det planerade fortsättningsprojektet på IEA kommer dock inte att kunna genomföras i närtid. Samarbetet med IEA och Fredrik inom energisystemmodellering kommer att fortsätta trots det uteblivna fortsättningsprojektet. Tack vare de kontakter som knutits på IEA planeras en EU-ansökan.

Upplägg och genomförande

Fredrik har arbetat på i IEA i 4 månader.Arbetet har bland annat handlat om att förbättra hur IEA:s modeller beaktar de nordiska länderna, utveckla deras modell för byggnaders energianvändning med fokus på energieffektiviseringsåtgärder. Särskild vikt har lagts vid hur fjärrvärme- och fjärrkyla system fungerar i termer av marginalkostnader och växthusgasutsläpp, och var i det urbana uppvärmningssystemet investeringar ger mest klimatnytta. Fredrik ser ytterligare förbättringspotential av modellen genom att integrera åtgärder för byggnader med energisystemmodeller på IEA

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06353

Statistik för sidan